Šta su negativni joni u vazduhu i kako deluju na naše zdravlje

Šta su negativni joni u vazduhu i kako deluju na naše zdravlje

Više od vode, hrane i bilo čega drugog vazduh nam je potreban da nas održi u životu. Bez vazduha ne bi preživeli ni nekoliko minuta. Tako svi znamo opasnosti od zagađenja u vazduhu, ali ipak ne uvažavamo dovoljno koliko naše telo može da bude pogođeno jonima u vazduhu. Joni su čestice u vazduhu, nosioci pozitivnog ili negativnog naelektrisanja, koji direktno utiču na ukupno naelektrisanje okoline.

Veliki broj istraživanja potvrđuje da vrsta i količina jona u vazduhu utiču na sve oblike života. Hiljade naučnih rasprava napisano je na ovu temu.

U nekim delovima sveta, sezonski vetrovi koji su postali legendarni, donose patnju i haos lokalnom stanovništvu. Generacijama je poznato na ovim mestima da vetrovi donose zabrinutost, stres, depresiju i besane noći. Problem je bio toliko prisutan da je poznato da su sudije uzimale ovu okolnost u obzir pri donošenju presuda a u bolnicama su odlagane operacije dok vetrovi ne prođu. Švajcarski meteorološki institut napravio je opsežne studije o problemima koje donosi lokalni vetar Fen (Foehn) i 1974. objavio listu fizičkih i psihičkih smetnji. Ona uključuje: fizičke bolove, glavobolju, vrtoglavicu, mučninu, disajne probleme, astmu, povećan rizik od srčanih napada, usporene reakcije nervozu, iscrpljenost, depresiju, anksiozna stanja…

Kasnije je otkriveno da ovaj jedinstveni kvalitet daje naelektrisanje jona u vazduhu. Paradoksalno, ako vazduh nosi pozitivne jone, ljudi i životinje se loše osećaju i pate od opasnih simptoma. Međutim, ako je naelektrisanje negativno, daje osećaj zdravlja i vitalnosti.

Pri nedostatku jona u atmosferi ne vrši se pravilno proces fotosinteze. Eksperimentalne životinje, koje su držane u sredini sa nejonizovanim vazduhom, ginule su u toku 2 nedelje.

Svojevremeno su objavljeni vrlo interesantni rezultati istraživanja kosmonauta u uslovima kosmičkih kabina. Po isteku određenog vremena kod treniranih muškaraca, koji su bili izvanredno zdravi i savršeno fizički pripremljeni, primećeno je pogoršanje pamćenja i teškoće sa izvođenjem posebno preciznih radova. Analiza je pokazala da je atmosfera unutar kabina bila lišena negativnih jona. Posle korišćenja jonizatora simptomi su nestali. Ovaj primer pokazuje da jonizacija vazduha koji udišemo vrši veliki uticaj na naše zdravlje, stanje i ponašanje.

AERO Joni u prirodi

U prirodi se joni stvaraju u izobilju, kod svakog prenosa energije kroz vazduh, na primer ultraljubičastim zračenjem Sunca, sevanjem i grmljavinom, trenjem vazduha i kiše, razbijanjem vode u kapljice kod vodopada i morskih talasa i prirodnim zračenjem iz stena i tla. Mesta koja nas osvežavaju kao što su planine, vodopadi ili morska obala gde su uglavnom smešteni klimatski centri imaju veliku koncentraciju negativnih jona. Visok nivo pozitivnih jona čini da se osećamo neprijatno.

Mnogi ljudi primećuju da je vazduh pre oluje “težak”. Ovo se prepisuje visokom nivou pozitivnih jona u vazduhu,za koje se takođe zna da su uzrok osetljivosti na nevreme kod astme. Odmah nakon oluje, vazduh je čist i prozračan, ispunjen negativnim jonima.

Negativni joni privlače čestice u vazduhu. Oni pročišćavaju vazduh tako da se vezuju za čestice prašine, polena ili dima, daju im statičko naelektrisanje i obaraju ih na tlo.

Daleko veća koncentracija negativnih jona je na selu, dok nivo drastično opada što smo bliže gradovima i urbanim centrima. Savremenim načinom života stvorili smo okruženje koje uništava negativne jone iz atmosfere. Ovome doprinose zagađenja izduvnim gasovima, duvanskim dimom, prenaseljenost čak i disanje. Nažalost, današnje zgrade, vozila i letilice svojom klimatizacijom su naelektisane pozitivnim jonima, jer rešetke, filteri i cevi za klimatizaciju uništavaju negativne jone pre nego što oni stignu na svoje odredište. Osim toga flurescentno osvetljavanje, električna i elektronska oprema, TV ekrani, tepisi odeća i zavese smanjuju nivo negativnih a povećavaju nivo pozitivnih jona.

Prosečne koncentracije negativnih jona u vazduhu na različitim mestima su:

• pored vodopada 50.000 cm -3;
• na planini 5.000 cm -3;
• na selu 1.500 cm -3;
• kancelarija 50 cm -3.

(dodajmo da telo pozitivno reaguje na nivo od preko 1.000 jona po cm 3)

Davno je primećeno da između procesa u živom organizmu i atmosferskih promena postoji određena veza. Još u radovima Hipokrata, Avicene, Paracelsusa, Zemelvelsa i drugih naučnika postoje podsetnici o ovim posmatranjima. Takođe je odavno poznato da ljudi koji žive u određenoj sredini (u planinskom području, u okruženju četinarskih šuma, na obali mora), ređe boluju, a ako i boluju to brže ozdrave; ne čudi privlačna snaga takvih mesta.
Sa razvojem industrije, a posebno u gradskim uslovima, imamo upravo suprotan efekat: češća, teža i duža bolovanja.

Naučnici su pretpostavljali da su ove biološke i psihološke pojave u direktnoj vezi sa promenama nastalim u ekologiji. U meri rasta obaveštenosti o atmosferskom elektricitetu rasla je i spoznaja o njegovom uticaju na živi organizam. Francuski naučnik Bertolon, profesor iz Liona, još je 1777. godine publikovao rad, posvećen uticaju atmosferskog elektriciteta na ljudski organizam.

Zahvaljujući savremenim, mnogobrojnim i miltidisciplinarnim istraživanjima pouzdano je utvrđeno da električno stanje atmosfere u velikoj meri utiče na rad našeg organizma. To je još logičnije kada se zna da u samom živom organizmu protiču mnogobrojni procesi u direktnoj vezi sa električnim procesima, na koje vrše uticaj visoko energetski procesi u atmosferi.

Vazdušni omotač, koji okružuje našu planetu, koga zovemo atmosfera, dinamička je tvorevina koja jednako zavisi i od kosmičkih sila, i od same Zemlje. Atmosfera vrši ulogu moćnog motora za cirkulaciju materije i energije.Vazdušne mase u svom kretanju menjaju električni potencijal i hemijski sastav. Čestice koje ulaze u sastav atmosferskog vazduha podvrgavaju se neprekidnom dejstvu kosmičkih zračenja, kao i zračenju elemenata koji se nalaze u zemljinoj kori, a takodje i dejstvu atmosferskih jonizacija. Kao što je poznato, Zemlja ima električno polje: na površini je negativno naelektrisanje oko 500 000 C, zahvaljujući čemu se u atmosferi formira električno polje, čija vrednost na visini od 15-20 km iznosi približno 1 V/m, a neposredno u blizini zemljine površine oko 100-250 V/m. Različiti lokalni uticaji, naprimer nevreme sa munjama i gromovima, unose značajne promene. Pri nagloj promeni atmosferskih uslova (promeni vremena) u atmosferi dolazi do promene površinske distribucije elektriciteta.

Atmosfera sadrži ogromni broj neutralnih atoma i molekula gasova i veliku količinu čestica (prašina, gar, vodena para, kristali soli itd.), kao i električno naelektrisane čestice – jone. Ovaj naziv, predložen od strane Faradeja i svoj koren ima u grčkoj reči “io”, što označava “idem”. Naziv čestice ukazuje na prirodu jona, koji se kreću u električnom polju.
Elektroni, jače ili slabije vezani za atomsko jezgro, često se ili oslobađaju od atoma, kada se formira pozitivni jon, ili se suprotno tome, slobodni elektron vezuje za neutralni atom, kada se formira negativni jon.

Jonizacija može da se pojavi usled toplotnog kretanja kao i pod uticajem drugih faktora: sunčevog ultraljubičastog zračenja, kosmičke radijacije, atmosferskog pražnjenja, zračenja radioaktivnih atoma itd. Ove se pojave dešavaju u različitim delovima atmosfere, u različito vreme i sa nejednakom intenzivnošću, i zato je količina jona, koja se formira u vazduhu u različitim regionima, različita i menja se u vremenu.

Joni se formiraju u paru, drugim rečima, uvek se formiraju dva jona – negativni i pozitivni.

Međutim, u različitim mestima atmosfere razlikuju se koncentracije negativnih i pozitivnih jona. Ovu činjenicu objašnjavamo time što na pozitivne i negativne jone deluju sile koje ih razdvajaju (na primer negativni potencijal Zemlje, koji primorava pozitivne jone u atmosferi da se spuštaju dole, a negativne da se podižu nagore). Usled toga, blizu površine Zemlje, pri normalnim atmosferskim uslovima imamo znatno više pozitivnih jona, dok u gornjim slojevima, naprotiv, imamo višak negativnih jona. Odnos ovih jona izražava se preko faktora unipolarnosti, odnosa broja pozitivnih prema broju negativnih jona. Naravno, sa stanovišta ljudskog zdravlja poželjno je da taj faktor bude ≤1). Zbog kolebanja električnog potencijala na površini Zemlje dolazi do neprekidne promene kako ukupne količine jona, tako i do promene navedenog odnosa.

U atmosferi neprekidno deluju jonizujući faktori, drugim rečima neprekidno se formiraju joni.

Prepreka povećanju broja jona do beskonačnosti je rekombinacija, ili proces suprotan stvaranju jona. U blizini površine Zemlje, u svakom kubnom centimetru, u svakoj sekundi, formira se oko 6-12 parova jona, i isto toliko, usled sudara i neutralizacije jona različite polarnosti nestane.

Dinamička ravnoteža procesa formiranja i rekombinacije jona nastaje u toku određenog vremena.

Sa biološke tačke gledišta suštinski značaj nema broj jona, nego njihov odnos. Tako u mestima koja vrlo pozitivno utiču na čoveka (klimatska i planinska mesta), prevlađuju negativni joni, drugim rečima, ovaj odnos je manji od jedinice. U uslovima prirodne i zdrave klime formira se stanje jonske ravnoteže u proporcijama pozitivnih i negativnih jona koje su, sa stanovišta ljudskog zdravlja, najkorisnije. Optimalni odnos pozitivnih jona prema negativnim je 4:5 pri koncentraciji otprilike 3000-4000 jona u cm 3 vazduha.

PODELA AERO JONA

U “lake” jone, koji imaju ogromni uticaj na sve životne procese i regeneraciju organizma, svrstavaju se pre svega negativno naelektrisane čestice kiseonika, a takođe pozitivni joni ugljen dioksida. Njihova velika koncentracija meri se u vazduhu koji je čist, bez primesa prašine i hemijskih nečistoća, i u određenom procentu vlažan.
“Teški” joni su, u osnovnom, naelektrisane čestice prašine i hemijskih nečistoća. Ovi veliki joni “upijaju” lake jone tako neophodne u vazduhu.

Postoje prirodni uslovi za formiranje negativnih jona, koji pozitivno utiču na zdravlje čoveka. U planinskim oblastima, gde ima više sunca, gde je povećana prirodna radioaktivnost (graniti) i čisti vazduh, jonska klima je znatno bolja nego u industrijskim i gradskim uslovima. Negativne jone takođe formira energija vode koja se rasprskava. Pored vodopada, na morskoj obali, gde se talasi razbijaju o stene, ima vrlo mnogo negativnih jona. Sličan “osvežavajući” efekat imaju i fontane. Ljudi instinktivno rado dolaze na mesta intenzivnog razbrizgavanja vode. Suštinski izvor “zdravih” jona su i šume, pre svega, četinarske.

Svako mesto na Zemlji ima svoju specifičnu jonsku klimu, koja je podložna promenama pod uticajem kako atmosferskih prilika tako i od delatnosti čoveka.

Električno polje Zemlje je razlog za migraciju naelektrisanih čestica u atmosferi.
Pozitivne jone privlači Zemlja, a negativni se odbijaju naviše. Značajno narušavanje ravnoteže jona u atmosferi izazivaju nagle promene vremena. Atmosferski frontovi, koji dovode do reske promene temperature, pritiska i oblačnosti, razlog su za značajno smanjenje količine aerojona i povećanje količine pozitivnih jona. U to vreme raspoloženje kod mnogih ljudi se znatno pogoršava.

Vetar je takođe značajan faktor koji utiče na promene u jonizaciji vazduha. U periodu toplih vetrova kod mnogih ljudi je prisutno depresivno stanje, raste broj srčanih napada, samoubistava i agresivno ponašanje. Početak ovih psihičkih promena podudaran je sa rastom koncentracije pozitivnih jona u vazduhu. Što duže duva vetar, to vazduh postaje suvlji, i negativni joni gube svoj potencijal. Mala vlažnost vazduha komplikuje pad pozitivnih jona na zemlju. Po takvom vremenu broj nesretnih slučajeva takođe raste (približno za 50%).

Prirodna harmonija električnog stanja atmosfere jako je narušena razvojem civilizacije. Kao izvori štetnih za čoveka aerojona jesu, pre svega, različiti prljavi tehnološki procesi, električna polja visokonaponskih mreža, toksične supstance koje industrija izbacuje u atmosferu, prašina i toplota iz dimnjaka koje dovodi do kondenzacije vodene pare, motorizacija itd. Većinom vazdušne prljavštine naelektrišu se pozitivno, formirajući štetne aerojone.

Asfaltiranje i betoniranje velikih površina takođe smanjuje ukupnu količinu jona i pogoršava jonsku klimu. Čovek danas provodi veći deo života u gradskim i industrijskim teritorijama, gde je narušena jonska ravnoteža, a ukupna količina jona u atmosferi jako smanjena. Istraživanja su pokazala pad koncentracije lakih jona u velikim gradovima u toku dana do 20-200 jona/cm 3 vazduha, što je oko 100 puta niže od normale. Živeti u uslovima takve jonske klime nije prirodno, i čak je štetno.

Za normalno funkcionisanje organizama, koji su se razvijali i evoluirali na Zemlji, prisustvo aerojona je isto tako važno, kao i postojanje kiseonika. Istraživanja su pokazala da funkcionisanje živih organizama u atmosferi lišenoj jona nije moguće, a promena fizioloških procesa u organizmu podudarna je sa naglom promenom odnosa pozitivnih i negativnih jona u atmosferi. Dokazano je, da biljke koje izrastaju u uslovima sa malom količinom jona (oko 60 jona/cm 3) boluju i loše rastu.

Štetno delovanje pozitivnih aerojona

Ako se prema čoveku postavimo kao prema bioelektričnom sistemu, koji poseduje sopstveno električno polje, tada postaje jasnija činjenica o uticaju spoljašnjeg električnog polja i jonizovanog vazduha na taj složeni sistem. Sva informacija, koja dolazi do organizma iz spoljašnje sredine, “prevodi” se na biofizički i biohemijski jezik. Bilo koje odstupanje i narušavanje sopstvenog električnog polja može biti povod za prenos nepravilnih signala, koji upravljaju fiziološkim procesima i što može u krajnjem ishodu da dovede do različitih devijacija.

Čovek, kao i bilo koji drugi živi organizam, ima sopstveni elektromagnetski skelet koji se manifestuje i kroz sopstveni “omotač” električnih potencijala određene površinske gustine. Tako, suviše mnogo pozitivnih jona oko čoveka dovodi do “pražnjenja” organizma i disbalansa njegove električne ravnoteže.

Aerojoni prolaze u organizam preko kože i disajnih puteva. Kombinacija delovanja pozitivnih jona i duvanskog dima dovodi do trostrukog smanjenja sposobnosti aparata za disanje da čisti vazduh u plućima. Udisanje pozitivnih jona u toku samo 20 min izaziva kašalj, gubitak glasa, glavobolju i kijavicu. Duži boravak u atmosferi sa velikom koncentracijom pozitivnih jona izaziva opštu malaksalost, sanjivost, povećanje upotrebe kiseonika, nervozu, nemir. Često se pojavljuje suvoća u grlu i nosu. To može izazvati različite bolesti.

Pozitivni joni mogu biti razlog za nepravilan rad štitne žlezde, deluju negativno na razmenu materija, izazivaju depresiju, tigu, nesanicu i nemir. Razlog tome je pojačano lučenje serotonina – hormona odgovornog za funkcionisanje nervnog sistema. Veliko lučenje serotonina, koga zovemo “hormonom stresa”, dovodi do stanja straha, depresije i iscrpljenja nervnog sistema – tipičnih bolesti 20 veka. Veliki sadržaj serotonina u organizmu može biti razlog za migrene, nesanicu, bolove u predelu srca, zadihanost, umor očiju, usporene reakcije, a takođe i alergijske bolesti.

Po mišljenju japanskih istraživača, pozitivni joni mogu da izazovu nesanicu, povećanje krvnog pritiska i tahikardiju.

Dr Milan Popović
dr.popovic.milan@gmail.com

Doktor medicine